PODKARPACKIE

PODKARPACKIE
PODKARPACKIEOgólnopolski program finansowania służb ratowniczych - Cześć 2
Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

TERMIN NABORU

Wniosek wraz z załącznikami należy przesyłać drogą pocztową w terminie od dnia 12.04.2021 r. do dnia 23.04.2021 r., jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania środków przewidzianych w naborze.

BENEFICJENCI
Beneficjentami środków są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa podkarpackiego.

KWOTA DOFINANSOWANIA
Do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW i/lubWFOŚiGW w Rzeszowie, ale nie więcej niż 12.000,00 zł.

ZAKRES DOFINANSOWANIA
Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń wyszczególnione w Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych stanowiącym załącznik nr 1 do Procedury.

WYKAZ SPRZĘTU
ZAPOZNAJ SIĘ

KONTAKT
biuro@wfosigw.rzeszow.pl

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
ZAPOZNAJ SIĘ